این گربه کنگ فوکار به این سگ ثابت کرد که فنون رزمی را به خوبی می داند !