این دو عقاب از دست یکدیگر خسته شده بودند که ناگهان یکی از آن ها شروع به پرخاشگری کرد !