اتومبیل رلز ریس فنتم در ژانویه 2009 از سوی شرکت رلز ریس معرفی شد که در جشن های تشریفاتی مورد استفاده قرار می گیرد . قدرت موتور این اتومبیل 250 تا است و صفر تا صد آن 5.4 ثانیه است . البته با توجه به امکاناتی دارد قیمت آن زیاد است.